Privacy Statement Sollicitanten

Dit privacy statement is van toepassing op sollicitanten. De Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA (Zorg en Zekerheid) is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

Zorg en Zekerheid gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en wil jou in dit statement uitleg geven over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Eén van de regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de verplichting om transparant te zijn over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van betrokkenen. Wij doen dit in de vorm van dit privacy statement. 

In dit privacy statement worden de volgende vragen beantwoord: 

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
 2. Met welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens? 
 3. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
 4. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? 
 5. Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard? 
 6. Wat zijn jouw rechten? 
 7. Op welke manier kan jij jouwrechten uitoefenen? 
 8. Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd? 
 9. Hoe kan je contact met ons opnemen? 

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van de werving en selectie. 

Zorg en Zekerheid verwerkt jouw persoonsgegevens meer specifiek voor de volgende doeleinden: 

 • Omdat dit nodig is om te kunnen beslissen of wij een arbeidsovereenkomst met jou willen aangaan 
 • Om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen; 
 • Om je te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op jouw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert). 

2. Met welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens: 

 • Op een rechtmatige manier alleen als daar een wettelijke grondslag voor is;  
 • Omdat de gegevens nodig zijn voor het sluiten en/of uitvoeren van de  
 • (arbeids-)overeenkomst; 
 • Omdat jij daarvoor toestemming hebt gegeven. De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Zorg en Zekerheid verwerkt ten behoeve van de sollicitatie de volgende persoonsgegevens van jou: 

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummers en eventuele overige contactgegevens; 
 • Curriculum Vitae met de daarin gebruikelijke gegevens; 
 • Motivatie. 

Zodra we een overeenkomst met jou willen aangaan dan verwerken wij ook de volgende gegevens: 

 • BSN 
 • Salarisgegevens 
 • Kopie diploma's 
 • Indien van toepassing het Assessmentrapport 
 • Indien gewenst een Verklaring Omtrent Gedrag 
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening 
 • Kopie ID-bewijs, werkvergunning 
 • Ondernemingsgegevens (ZZP) 
 • IBAN 
 • Burgerlijke staat 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Nationaliteit 
 • (Contact)gegevens van partner 
 • Deelname aan de personeelsvereniging 
 • Keuze vervoerswijze 
 • Re-integratie activiteiten 
 • Loonbeslag 

4. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

In het kader van het sollicitatietraject gebruiken wij jouw persoonsgegevens in principe alleen voor onszelf (de eigen bedrijfsvoering). Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de doelen waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen. Het kan in sommige gevallen nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen, zoals aan een partij die namens ons gegevens verwerkt. Bijvoorbeeld voor het afnemen van een (online) assessment, het uitvoeren van een (pre)employmentscreening onderzoek of wanneer gebruik wordt gemaakt van een cloudoplossing. 

Met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken (de zgn. ‘verwerkers’), sluiten wij (voor zover dit nodig is) verwerkingsovereenkomsten. Dit doen we zodat wanneer wij gegevens aan hen verstrekken, onder meer goed is vastgelegd dat zij deze gegevens ook goed beveiligen en zij tijdig melding bij ons moeten doen bij een (vermoeden van een) datalek. Afas is onze hoofdverwerker voor het verwerken van persoonsgegevens van onze (toekomstige) medewerkers. Wij registreren alle verwerkers met daarbij welke gegevens wij van jou delen in het verwerkingsregister dat wij jaarlijks bijwerken. 

Zorg en Zekerheid kan jouw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van Zorg en Zekerheid door een cloudservice provider kunnen worden verwerkt en opgeslagen. Zorg en Zekerheid heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloudserviceproviders, waaronder het vereiste dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden. 

Voor de sollicitanten werken we samen met Emply. Hiervoor verwerken wij de basisgegevens zoals genoemd onder punt 3, zelf ingevuld door sollicitant. Doel: gegevensuitwisseling vindt plaats om de koppeling te verzorgen tussen het sollicitatieformulier op de Zorg en Zekerheid website en de HRM software AFAS, ten behoeve van de verdere afhandeling van de sollicitatieprocedure. Emply geeft werkzoekenden de mogelijkheid te solliciteren naar vacatures bij Zorg en Zekerheid. De sollicitant heeft ten alle tijd inzicht heeft in eigen gegevens en kan op elk moment besluiten de gegevens te verwijderen.

5. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De door de sollicitant aan Zorg en Zekerheid verstrekte persoonsgegevens inclusief cv en motivatie worden met jouw toestemming bewaard gedurende een periode van 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. Vanuit Emply kun jij als je niet wilt dat jou gegevens een jaar worden bewaard zelf je gegevens eerder verwijderen op elk gewenst moment. Heb jij de baan gekregen en kom je in dienst bij Zorg en Zekerheid, dan worden jouw gegevens onderdeel van jouw personeelsdossier. 

6. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens, bezwaar en op het intrekken van jouw toestemming. Hieronder lees je wat deze rechten inhouden. 

Inzage 
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die Zorg en Zekerheid van jou heeft vastgelegd en informatie waarvoor Zorg en Zekerheid die persoonsgegevens gebruikt. 

Gegevensoverdraagbaarheid 
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, als die persoonsgegevens door jou of namens jou aan ons zijn verstrekt en door ons via geautomatiseerde procedés zijn gebruikt. 

Rectificatie 
Je hebt recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Jij hebt er recht op dat onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt, bijvoorbeeld door het verstrekken van een aanvullende verklaring.    

Vermeld in jouw verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden en waarom. 

Gegevenswissing 
Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te wissen als volgens jou één van de volgende gevallen van toepassing is: 

Wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig; 

Jouw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming, maar je trekt deze toestemming in; 

Je maakt bezwaar zoals hierna omschreven, tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens; 

Wij mochten jouw persoonsgegevens niet gebruiken; 

Wij waren op grond van de wet al verplicht jouw gegevens te wissen. 

Vermeld in jouw verzoek welke gegevens je wilt laten wissen en waarom je vindt dat wij dit moeten doen. 

Beperking 
Je hebt er recht op dat het gebruik van jouw persoonsgegevens wordt beperkt: 

in de periode die wij nodig hebben om vast te stellen of jouw gegevens inderdaad gecorrigeerd moeten worden; 

als wij jouw persoonsgegevens niet hadden mogen gebruiken, maar je wilt niet dat die gegevens worden gewist; 

in de periode dat je tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens bezwaar hebt gemaakt maar van ons nog geen antwoord hebt gekregen. 

Vermeld in jouw verzoek waarom wij jouw persoonsgegevens niet mochten gebruiken. Of voeg het verzoek tot beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens toe aan een verzoek tot rectificatie of een bezwaar. 

Als jij samen met het beroep op rectificatie of jouw bezwaar ook een beroep op beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens hebt gedaan, worden jouw persoonsgegevens in deze termijn verminderd gebruikt. 

Bezwaar 
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens als je daarvoor bijzondere, persoonlijke redenen hebt. 

Vermeld in jouw bezwaar om welke gegevens het gaat en wat de reden van jouw bezwaar is. 

Toestemming 
Als wij alleen met jouw toestemming jouw persoonsgegevens hebben gebruikt, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van jouw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen. 

Vermeld bij jouw verzoek welke toestemming je wilt intrekken. 

7. Op welke manier kan jij jouw rechten uitoefenen?

Als je een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd worden, kan je daarvoor een verzoek indienen bij het privacy office van Zorg en Zekerheid via privacy@zorgenzekerheid.nl. We vertellen je dan binnen een maand wat we met jouw verzoek hebben gedaan. Als jouw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij jou dat binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek weten. 

Als je het niet eens bent met de afhandeling van jouw verzoek kan je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of iedere andere Europese toezichthoudende autoriteit). Je kan ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. 

8. Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?

Zorg en Zekerheid past in het hele bedrijf beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. De maatregelen betreffen: de organisatie, het personeel, de processen, de techniek, en fysieke beveiliging. Deze maatregelen zijn vastgelegd in ons beveiligingsbeleid. 

De ontwikkelingen binnen de wereld van informatiebeveiliging gaan snel. De invulling van de maatregelen is afgeleid van internationaal geldende standaarden, zoals ISO norm ISO27002. Periodiek wordt door ons gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn. Dit gebeurt door middel van het uitvoeren van risicoanalyses, interne controleplannen en door onafhankelijke audits. Daarnaast staat Zorg en Zekerheid onder direct toezicht van verschillende toezichthouders waarbij onder meer wordt toegezien op de werking van interne beheersing van informatiebeveiliging. Als Zorg en Zekerheid gebruik maakt van derde partijen bij de verwerking van persoonsgegevens dan controleert Zorg en Zekerheid dat die derde partij, afhankelijk van het soort persoonsgegevens, beschikt over voldoende beveiliging. 

Cookie Statement

Voor het opslaan en het verwerken van de cookies op deze website maken wij gebruik van Cookiebot. Bij het betreden van de website heb je de keuze om aan te geven op welke manier je gebruik wenst te maken van onze coockies. Je kan de gegeven toestemming altijd wijzigen of intrekken door links onder de Cookiebot opnieuw op te roepen. Binnen de Cookiebot kan je via de tabbladen over en details meer informatie vinden over de cookies die wij plaatsen en waar wij ze voor gebruiken. 

Hoe kan je in contact treden met Zorg en Zekerheid?

Mocht je vragen hebben dan kan je uiteraard contact met ons opnemen. Je kunt je wenden tot: privacy@zorgenzekerheid.nl 

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie vindt u altijd hier. De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan dit statement. 

Leiden, april 2023